DIRECTORS
 • Executive Directors

  Mr. Zhen Litao、Mr. Zhao Changlong、Mr. Hu Liang 、Mr. Wang Zhen 、Ms. An Lihong

  Independent non-executive Directors

  Mr. Chan Chun Hung, Vincent、Mr. Victor Huang、Mr. Guo Zhaohui

  Senior Management

  Mr. Fang Shun、Mr. Chen Xiang、Mr. Han Chao

  Company Secretary

  Mr. Fong Kar Chun, Jimmy (Solicitor of Hong Kong)